Të nderuar miq dhe dashamirës të botës akademike!

Të nderuar miq dhe dashamirës të botës akademike!

ADSH ju fton të bëheni pjesë e kontributit shkencor, duke botuar në Revistën Periodike Shkencore “Global Challenge”, e cila është e standardeve më të larta dhe me ISSN 2227-8540 dhe ISSN 2312-5748 (ONLINE) Ndërkombëtare.

Kjo Revistë Periodike i vjen në ndihmë të gjithë studentëve, hulumtuesve, doktorantëve, gazetarëve, diplomatëve, por dhe më gjerë, për të adresuar të gjitha problemet që shqetësojnë sot botën, në mënyrë sa më shkencore.

Në Revistën Periodike Shkencore “Global Challenge” ju do të keni mundësinë që të kryeni hulumtime, të pasqyroni shkaqet, pasojat dhe sfidat që na presin në çdo fushë të jetës, si dhe të ofroni zgjidhje, të cilat të jenë të bazuara në argumente të forta shkencore.

Kushdo që dëshiron të kontribuoj në Revistën Periodike Shkencore “Global Challenge”, është i lutur të kontaktoj me stafin e ADSH në adresën e mëposhtme:  info@albdiploacademy.eu

Kriteret e kërkuara për të botuar në Revistën Periodike Shkencore “Global Challenge”:

 

  • Punimi duhet të ketë abstrakt me 300 deri në 500 fjale dhe jo më shumë se 12 faqe A4 me fond Time New Romans 12, hapesirë 1.
  • Punimi duhet të permbajë fjalet kyce.
  • Punimi duhet të përmbajë referencat (footnota) dhe literaturen e konsultuar ne fund.
  • Punimi duhet të jetë i korrigjuar dhe i redaktuar sipas standardeve të gjuhës shqipe (ë-ç, struktura morfologjike dhe sintaksore).
  • Pas dorëzimit komisioni përkatës do të vlerësojë nëse punimi është i vlefshem apo jo per botim.

 

Fushat e botimit janë si më poshtë:

 

  1. Shkenca Politike
  2. Shkenca Ekonomike
  3. Shkenca Juridike
  4. Shkenca Sociale
  5. Shkenca Shoqërore